Meteen de juiste draai

voor samenwerken en leren

Waar staan wij voor?

De Spilbasisscholen staan voor openbaar onderwijs en samenwerkings-onderwijs, dat wil zeggen dat onze leerlingen de mogelijkheden worden geboden om andere culturen en geloofsovertuigingen te ontmoeten. Daartoe bieden we uitdagend onderwijs aan voor ieder kind. Respect, ontwikkelingsgerichtheid en klantgerichtheid zijn belangrijke ankerpunten in het handelen van de leerlingen en onze medewerkers.

Respect
Het openbaar onderwijs is toegankelijk voor ieder kind, ongeacht geloofsovertuiging of huidskleur. Respect is de basis voor het ontstaan van onderling vertrouwen en het bouwen aan een intensieve samenwerking. Respect is een voorwaarde om elkaar een gevoel van eigenwaarde te geven en elkaar te waarderen zoals je bent. Respect is een voorwaarde voor het hanteren van waarden en normen.

Ontwikkelingsgericht
Deze waarde richt zich op de groei van de leerling, de medewerker en de organisatie. Ontwikkelingsgericht is een houding van waaruit een continue zoektocht start naar verbetering van eigen kunnen. Ontwikkelingsgericht betekent naar buiten gericht, op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in de maatschappij.

Klantgericht
Ook in het onderwijs kunnen we spreken van klanten. Onze leerlingen zijn onze klanten. We gaan voortdurend na wat zij nodig hebben om later volwaardig aan de maatschappij te kunnen deelnemen. De ouders zijn onze klanten of beter gezegd onze educatieve partners. Zij hebben opvattingen over opvoeding en ontwikkeling van hun dierbaarste bezit, hun kind. Door met elkaar in gesprek te gaan, leren we elkaars opvattingen kennen en kunnen we ons handelen op elkaar afstemmen.

Bestuur

Spilbasisscholen is een stichting voor openbaar en samenwerkingsonderwijs. De Stichting is 1 augustus 2008 in het leven geroepen. Voorheen viel het bestuur van het openbaar basisonderwijs in de gemeente Dronten onder de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur.

De Stichting heeft tot doel het in stand houden van de zes openbare scholen en de twee samenwerkingsscholen.

Het Stichtingsbestuur bestaat uit vijf personen, vrijwilligers die een warme belangstelling hebben voor het openbaar onderwijs in de gemeente Dronten. Het bestuur richt zich op de hoofdlijnen van het beleid en wordt in de ontwikkeling en uitvoering hiervan ondersteund door een algemeen directeur. De algemeen directeur treedt daarnaast ook op als teamleider van alle directeuren en is voorzitter van het directieberaad.

De leden van het bestuur zijn:
de heer H.W.M. Wijnen
de heer F.W. Schmidt
de heer H. Vegter
mevrouw N.W. de Vries- van Leeuwen
de heer R.D. Dorreboom

Stafbureau

De algemeen directeur is tevens het bovenschools management. De algemeen directeur is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het beleid op al onze scholen. De algemeen directeur werkt vanuit een stafbureau, waar hij wordt ondersteund door een directiesecretaresse, stafmedewerker P&O en een beleidsmedewerker Financiën.

Het stafbureau is voor directeuren en leerkrachten de plaats waar zij met hun vragen terecht kunnen.

Geurt Morren,
algemeen directeur

Karianne Koeman,
directiesecretaresse

Elles Koops,
stafmedewerker P&O

Hein Vogt,
beleidsmedewerker Financiën

Contactgegevens

Adres:
De Drieslag 30
8251 JZ Dronten
Tel: 0321-385425
E-mail: info@spilbasisscholen.nl

Algemeen Directeur
Geurt Morren

Stafmedewerker P&O
Elles Koops

Beleidsmedewerker financiën
Hein Vogt

Directiesecretaresse
Karianne Koeman

Administratief medewerkster
Ina Bonestroo

Strategisch beleidsplan

Het bestuur van Spilbasisscholen heeft in samenwerking met directeuren en gemeenschappelijke medezeggenschapsraad een beleidsplan opgesteld.

In het beleid voor de komende jaren worden accenten gelegd op de verdere ontwikkeling van de kwaliteit van onderwijs en het zichtbaar maken van het openbaar basisonderwijs in de gemeente Dronten.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is het orgaan binnen de stichting waarin ouders en personeelsleden zijn vertegenwoordigd.

Van elke school heeft in principe één ouder en één leerkracht zitting in de GMR. De raad houdt zich bezig met alles wat zich binnen Spilbasisscholen afspeelt en een raakvlak heeft met alle scholen. Eenmaal per zes weken wordt er vergaderd. Om efficiënt te kunnen werken worden er soms kleinere werkgroepen gevormd. Bij veel beslissingen en officiële stukken heeft de GMR instemmings- en/of adviesrecht, soms verdeeld over de personeels- en de oudergeleding. Te denken valt aan het bestuursformatieplan, het strategisch beleidsplan, het managementstatuut, de jaarplannen en diverse beleidsnotities. Heeft u vragen over de GMR, stuur dan een mailtje naar info@spilbasisscholen.nl ter attentie van de GMR.

Medezeggenschapsraad (MR)

Alle scholen van Spilbasisscholen hebben een medezeggenschapsraad (MR). In deze raad zitten ouders en leerkrachten van de school. De MR heeft een wettelijke status. Dat wil zeggen dat de raad advies kan uitbrengen aan het bevoegd gezag over aangelegenheden die de school aangaan. De raad heeft ook in bepaalde gevallen instemmingsrecht.

Klachtenregeling

Spilbasisscholen is aangesloten bij de Landelijke Klachten Commissie. Wanneer ouders klachten hebben, proberen we dat eerst op school op te lossen, al dan niet met medewerking van de algemeen directeur. Lukt het niet om de klacht naar tevredenheid op te lossen, dan hebben de ouders de mogelijkheid zich te wenden tot een vertrouwenspersoon. Indien ook deze stap niet leidt tot een bevredigende oplossing, dan hebben de ouders de mogelijkheid zich te wenden tot de Landelijke Klachten Commissie.

Landelijke klachtencommissie voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs (lgc-lkc)

Gebouw “Woudstede”
Zwarte Woud 2
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Tel: (030) 280 95 90
Fax: (030) 280 95 91
E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl
Internet: www.onderwijsgeschillen.nl

Jaarverslag

Het jaarverslag Spilbasisscholen geeft een weergave van wat er binnen de stichting in dat kalenderjaar is gebeurd.